Regulamin

§1 Postanowienia ogólne, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właścicielem sklepu internetowego podzielsiedesignem jest Niuans Studio Zboch,Gliński spółka jawna z siedzibą w Katowicach adres: al.Korfantego 51/3, 40-160 Katowice
  KRS: 0000672887 NIP: 6342892861 REGON: 36700313200000 (zw. dalej: Właściciel Sklepu). Właściciel Sklepu jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

Dane kontaktowe Właściciela Sklepu:

tel: 784621595

email: kontakt@niuans-studio.pl

adres do doręczeń: al.Korfantego 51/3, 40-160 Katowice, Polska

 1. Objaśnienie pojęć stosowanych w Regulaminie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa za pośrednictwem Sklepu Zamówienie, na podstawie którego zawiera z Właścicielem Sklepu Umowę Sprzedaży;
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W niniejszym Regulaminie, pod pojęciem Konsumenta należy również rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, do której na mocy stosownych przepisów prawa mają zastosowanie regulacje dotyczące konsumentów.
  3. Regulamin – niniejszy dokument, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin ten stanowi również wzorzec umowny w myśl art. 384 Kodeksu Cywilnego;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
  5. Ustawa o prawach konsumenta, PrKonsU – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.)
  6. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Właściciela Sklepu, dostępna pod adresem https://podzielsiedesignem.pl ,za pośrednictwem której przedstawiane są oferty lub materiały stanowiące propozycje zawarcia umowy oraz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy Sprzedaży;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży, określające szczegóły przyszłej umowy takie jak: rodzaj oraz ilość Towarów, miejsce i sposób dostawy, niezbędne dane do zawarcia umowy;
  8. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów regulowana przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (art. 535 i nast.) oraz ustawy o prawach konsumenta zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem na podstawie Zamówienia, w której Właściciel Sklepu zobowiązuje się przenieść własność i wydać Klientowi Towary, a Klient zobowiązuje się je odebrać i zapłacić cenę;
  9. Towar  produkt prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego, spełniający również definicję wskazaną w art. 2 pkt. 4a ustawy o prawach konsumenta;
  10. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić za Towar na mocy zawartej Umowy Sprzedaży;
  11. Łączna cena zamówienia – wartość zamówienia wyrażona w jednostkach pieniężnych, która stanowi cenę zakupionych Towarów powiększoną o koszty transportu oraz inne koszty niestanowiące ceny Towarów, jeżeli do ich poniesienia Klient zobowiązany jest na mocy Umowy Sprzedaży (np. koszt opakowania, obsługi zamówienia, przechowania – jeżeli występują). Stanowi ona całą należność, której zapłaty Klient zobowiązany jest dokonać Właścicielowi Sklepu.
  12. Koszyk – interaktywna część interfejsu Sklepu Internetowego, do której Klient może na mocy odpowiednich przycisków dodać Towary, których zakupu zamierza dokonać. Dodanie Towaru do Koszyka nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży ani jego rezerwacji.
  13. Podsumowanie Zamówienia – interaktywna sekcja interfejsu Sklepu Internetowego, która pojawia się na ekranie urządzenia Klienta w momencie zgodnego z instrukcjami wykonania wszelkich działań prowadzących do złożenia zamówienia. Podsumowanie zawiera wszelkie istotne elementy zamówienia i bezpośrednio poprzedza złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta.
  14. funkcjonalność – zdolność Towarów do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
  15. interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;
 2. Sklep internetowy pozwala na zawieranie Umów Sprzedaży wyłącznie z Właścicielem Sklepu. Oferty oraz informacje mające charakter zaproszenia do zawarcia umowy zamieszczone w Sklepie internetowym pochodzą wyłącznie od Właściciela Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin w szczególności określa:
  1. rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych droga elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z platformą Sklepu internetowego,
  2. warunki zakładania konta oraz składania Zamówień w Sklepie internetowym,
  3. zasady zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz ich postanowienia,
 4. W ramach świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego usług drogą elektroniczną, Właściciel Sklepu (usługodawca) umożliwia:
  1. utworzenie konta użytkownika Sklepu,
  2. zawieranie za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży,
  3. subskrybowanie newslettera Sklepu,
 5. Właściciel Sklepu informuje, że nie stosuje algorytmów indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. W celu uzyskania dostępu do Sklepu internetowego oraz prawidłowego korzystania z niego, urządzenie Klienta musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać dostęp do internetu,
  2. mieć zainstalowaną na urządzeniu przeglądarkę internetową wspieraną przez jego system operacyjny oraz dostawcę przeglądarki:
   1. Microsoft Edge,
   2. Mozilla Firefox,
   3. Opera,
   4. Google Chrome,
   5. Safari

Właściciel Sklepu nie wyklucza działania Sklepu internetowego przeglądanego za pośrednictwem innych przeglądarek spełniających podobne parametry techniczne, co przeglądarki wymienione powyżej, jednak stosowanie powyższych jest zalecane w celu pewności prawidłowego działania interfejsu użytkownika Sklepu internetowego.

 1. Dostęp do Regulaminu a także jego pobranie oraz wydruk możliwe są w każdym czasie w odpowiedniej sekcji interfejsu Sklepu Internetowego, za pomocą odnośnika zamieszczonego na stronie główniej witryny https://podzielsiedesignem.pl.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Informacja o cenie podawana w Sklepie internetowym jest wiążąca dopiero od momentu podsumowania zamówienia, które następuje podczas czynności składania zamówienia. Złożenie zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” znajdującego się na ekranie podsumowania zamówienia, oznacza akceptacje jego treści, w tym łącznej ceny zamówienia.
 4. Obowiązkiem Właściciela Sklepu jest dostarczenie Klientowi Towaru wolnego od wad. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Właściciel Sklepu zobowiązany jest dostarczyć mu Towar spełniający kryteria zgodności z umową wskazane w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Ponadto Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w księdze III tytule XI dziale II Kodeksu cywilnego (rękojmia), a wobec Klienta będącego Konsumentem, na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w szczególności zawarcie Umowy sprzedaży, możliwe jest po uprzednim podaniu następujących danych:
  1. imię i nazwisko, firma lub nazwa,  
  2. adres e – mail, 
  3. adres miejsca zamieszkania lub siedziby, 
  4. adres dostawy,  
  5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
  6. inne dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności wystawienia faktury VAT lub dokumentów transportowych. 
 2. Właściciel Sklepu umożliwia również utworzenie konta użytkownika. Podczas tworzenia konta użytkownika Klient podaje dane wskazane w ust. 1.
 3. Konto użytkownika umożliwia Klientowi przeglądanie historii zamówień oraz dokonanie zapisu danych teleadresowych celem ich wykorzystania przy składaniu przyszłych zamówień.
 4. Rejestracja konta użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w odpowiedniej części interfejsu Sklepu internetowego oznaczonej zakładką __________.
 5. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację Regulaminu.
 6. Właściciel Sklepu może odmówić lub pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć czasowo dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  3. dopuści się innych zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. 
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami Właściciel sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie akceptacji treści niniejszego regulaminu podczas składania Zamówienia lub zakładania konta użytkownika Sklepu Internetowego.
 9. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta użytkownika w Sklepie Internetowym.
 10. Właściciel Sklepu umożliwia Klientowi zgłaszanie reklamacji co do usług świadczonych drogą elektroniczną – działania Sklepu Internetowego. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na dane kontaktowe obsługi Sklepu wskazane w ust. 11.
 11. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. Kontakt z obsługą możliwy jest poprzez email:sklep@podzielsiedesignem oraz telefonicznie pod numerem 575 500 326.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem interfejsu Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien dokonać wyboru Towarów poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu wszystkich produktów, które Klient zamierza nabyć, należy przejść do sekcji „Zamówienie”, nacisnąć przycisk „Zamów”. Dalej Klient podejmuje działania w sposób zgodny z komunikatami i informacjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia, które zawiera:
  1. listę zamówionych Towarów wraz z cenami jednostkowymi,
  2. łączną cenę zamówienia (suma ceny Towarów i innych kosztów wyszczególnionych w treści podsumowania),
  3. wybraną metodę płatności,
  4. adres dostawy, jej sposób oraz dane adresowe i kontaktowe Klienta.
 3. Złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta następuje wraz z chwilą przyciśnięcia przycisku „Zamawów” znajdującego się na ekranie podsumowania zamówienia, co oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia woli, w którym zobowiązuje się on do odebrania zamówionych Towarów i zapłaty łącznej ceny zamówienia wraz ze wskazanymi tam kosztami dostawy i obsługi zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie zaakceptowania zamówienia przez Właściciela Sklepu, o czym Klient poinformowany zostanie we wiadomości email, o której mowa w ust. 7. Wiadomość ta stanowi oświadczenie woli Właściciela Sklepu, na mocy którego zobowiązuje się dostarczyć Klientowi przedmiot zamówienia będący zgodny z treścią umowy i przyjąć zapłatę ceny.
 5. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest wyłącznie do zapłaty kosztów, o których informacje otrzymał w podsumowaniu zamówienia, bezpośrednio przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 6. Klient, który złożył zamówienie, otrzymuje na podany w treści formularza zamówienia adres email wiadomość wraz z informacja stanowiącą potwierdzenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Sprzedaży, fakturę VAT, Regulamin, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o odpowiedzialności Właściciela Sklepu za zgodność Towarów z umową (w przypadku Konsumenta) oraz informację o przybliżonym czasie realizacji zamówienia.
 7. Klient może dokonać zmiany treści zamówienia w każdym czasie, samodzielnie, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient może dokonać zmiany treści zamówienia poprzez kontakt z obsługą sklepu za pośrednictwem wskazanego w niniejszym Regulaminie numeru telefonu lub adresu email. Zmiana treści zamówienia możliwa jest do momentu dokonania zapłaty.
 9. Składając oświadczenie woli związania się Umową Sprzedaży, Klient udziela Właścicielowi Sklepu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umowy o świadczenie usług związanych z dostawą Zamówienia z podmiotem wskazanym przez Klienta w treści Zamówienia. Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych w jego imieniu kosztów dostawy. Przekazane na ten cel środki nie stanowią przychodu Właściciela sklepu w rozumieniu ustawy o PIT oraz nie stanowią zapłaty z tytułu sprzedaży w rozumieniu art. 29a ustawy o PTU, a więc nie powiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Niniejsze pełnomocnictwo służy zminimalizowaniu kosztów dostawy i nie stanowi dla Klienta dodatkowego obciążenia.

§4 Warunki dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest poprzez przesyłkę kurierską DPD na podstawie umowy zawartej przez Właściciela Sklepu na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa ze wskazanym przez Klienta podmiotem spośród:
 3. Właściciel Sklepu przekazuje zamówiony Towar firmie kurierskiej wybranej przez Klienta w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności łącznej ceny zamówienia na rachunku bankowym Właściciela Sklepu.
 4. Wraz z zamówionymi Towarami, Właściciel Sklepu dołączy do przesyłki dokument zawierający podsumowanie zamówienia oraz paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§5 Cena, płatności

 1. Cena Towarów podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT wraz z wskazaniem wysokości jego stawki. Przy obliczaniu sumy ceny nie uwzględnia się opłat celnych należnych w wypadku wysyłki Towaru za granice oraz kosztów dostawy i innych kosztów, które nie stanowią Towarów (np. kosztów opakowania, obsługi zamówienia).
 2. Klient może uiścić sumę stanowiącą łączną cenę zamówienia poprzez:
  1. przelew bankowy na numer konta 54 1050 1214 1000 0092 4010 7004
  2. przelew online
  3. karta płatnicza
  4. Apple Pay
  5. Blik
  6. Google Pay
 3. W tytule przelewu należy podać dane umożliwiające identyfikację Zamówienia, w szczególności jego numer wskazany we wiadomości email zawierającej potwierdzenie Zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie w momencie zaksięgowania płatności łącznej ceny zamówienia na rachunku bankowym Właściciela Sklepu lub otrzymania powiadomienia z serwisu obsługującego płatność internetową.
 5. W wypadku nieuiszczenia płatności w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania Zamówienia, Właściciel Sklepu wezwie Klienta do uiszczenia płatności wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin pod rygorem odstąpienia od umowy. W wypadku niedokonania płatności w dodatkowym terminie, Właściciel Sklepu może złożyć Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone za pośrednictwem wiadomości email na adres Klienta wskazany w formularzu Zamówienia.

§6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Konsumentem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Właściciela Sklepu

 1. Prawo odstąpienia od Umowy:
  1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni, od dnia:
   1. w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia Umowy,
   2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące towarem) – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru,
   3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno – od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej sztuki z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
   4. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru dostarczanych partiami lub w częściach – w dniu, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
   5. w przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony – w dniu, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na następujące dane kontaktowe: al.Korfantego 51/3 40-160 Katowice,Polska,
   email: sklep@podzielsiedesignem.pl;
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Właściciela Sklepu. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Właściciel Sklepu prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną);
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Właściciel Sklepu zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Sklepu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Sklepu został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Jeżeli Konsument otrzymał towar w związku z umową:
  1. powinien on odesłać lub przekazać Właścicielowi Sklepu towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Właściciela Sklepu o odstąpieniu od Umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni;
  2. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru;
  3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru;
  4. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, Konsument zapłaci Właścicielowi Sklepu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Właściciela Sklepu o odstąpieniu od Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Właściciel Sklepu nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Właściciel Sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel Sklepu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku;
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Właściciela Sklepu, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

§7 Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru bądź jego niezgodności z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Roszczeń tytułem reklamacji Klient może dochodzić na podstawie gwarancji albo rękojmi lub jeżeli kupującym jest Konsument, odpowiedzialności za zgodność Towaru z umową regulowanej przez ustawę o prawach konsumenta.
 2. Skorzystanie z gwarancji nie uniemożliwia późniejszej reklamacji na podstawie rękojmi albo odpowiedzialności za zgodność Towaru z umową i odwrotnie.
 3. W razie wystąpienia wady Towaru, Klient powinien złożyć oświadczenie reklamacyjne poprzez wiadomość email na adres sklep@podzielsiedesignem.pl lub listem na adres al.Korfantego 51/3,. 40-160 Katowice, Polska.
 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Klient powinien wskazać w jakim trybie domaga się zrealizowania reklamacji. Możliwe jest to na zasadach:
  1. gwarancji regulowanej oświadczeniem gwarancyjnym, o którego istnieniu został on poinformowany przed zawarciem umowy oraz którego treść została jemu doręczona wraz z Towarem – jeżeli gwarancja została udzielona przez Właściciela Sklepu,
  2. rękojmi regulowanej w księdze III tytule XI dziale II Kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. KC) – przepisy te stosuje się do Klienta, który nie jest Konsumentem,
  3. odpowiedzialności za zgodność Towaru z umową regulowana przez rozdział 5a ustawy o prawach konsumenta (art. 43a i nast. PrKonsU) – przepisy te stosuje się do Klienta będącego Konsumentem,
 6. Właściciel Sklepu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 7. Gdy zgłoszenie reklamacyjne zostało złożone przez Klienta będącego Konsumentem, a Właściciel Sklepu nie udzielił odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie wskazanym w ust. 6, uznaje się, że Właściciel Sklepu uznał reklamację.
 8. Dalsza realizacja roszczenia Klienta w ramach reklamacji odbywa się zgodnie ze stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami umowy bądź oświadczenia gwaranta, w zależności od wybranego trybu realizacji reklamacji, zgodnie z ust. 5.
 9. W przypadku zauważenia uszkodzeń zewnętrznych przesyłki w momencie jej wydania przez kuriera, zalecane jest sporządzenie protokołu szkody.

§8 Odpowiedzialność Właściciela Sklepu za zgodność Towaru z umową

 1. Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za zgodność sprzedanego towaru z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli spełnia on kryteria wskazane w art. 43b ustawy o prawach konsumenta, tzn.:
  1. zgodny z umową pozostaje jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w towarach z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność aktualizacji;
  2. nadaje się do szczególnego celu Konsumenta, o którym poinformował on Właściciela Sklepu najpóźniej w chwili zawarcia umowy oraz ten cel został zaakceptowany przez Właściciela Sklepu;
  3. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem przepisów prawa i dobrych praktyk;
  4. występuje w takiej ilości i posiadać takie cechy, tym trwałość i bezpieczeństwo, jeśli zawiera elementy cyfrowe: kompatybilność, interoperacyjność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i jakich Konsument może rozsądnie oczekiwać uwzględniając charakter towaru oraz publiczne zapewnienie Właściciela Sklepu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, co do jego właściwości, złożone w reklamie lub etykiecie, chyba że:
   1. przedsiębiorca nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane w takiej samej lub porównywalnej formie, w jakiej zostało złożone,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta co do zawarcia umowy;
  5. jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  6. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór przedstawione Konsumentowi przed zawarciem umowy oraz odpowiada opisowi uprzednio przedstawionej próbki lub wzoru;
 3. Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Właściciel Sklepu nie może powołać się na upływ terminu wskazany powyżej jeżeli brak zgodności z umową podstępnie zataił.
 5. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 6. W wypadku wystąpienia niezgodności towaru z Umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w art. 43d i 43e ustawy o prawach konsumenta:
  1. żądania naprawy lub wymiany Towaru:
   1. Właściciel Sklepu może dokonać naprawy, kiedy Konsument żąda wymiany i odwrotnie, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Właściciel Sklepu może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową
   2. Właściciel Sklepu dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, na swój koszt oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Konsumenta,
   3. Konsument udostępnia Właścicielowi Sklepu towar podlegający naprawie lub wymianie, który Właściciel Sklepu odbiera na swój koszt;
  2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
   1. Właściciel Sklepu odmówił doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w sposób określony w lit. a,
   2. Właściciel Sklepu nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z lit. a,
   3. brak zgodności występuje nadal, mimo że Właściciel Sklepu próbował doprowadzić go do zgodności z umową,
   4. brak zgodności jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego korzystania ze środków wymienionych w lit. a,
   5. z oświadczenia Właściciela Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową;
  3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny;
  4. Obniżona cena musi pozostawać w takiej samej proporcji do ceny z umowy, w jakiej pozostaje wartość towaru niezgodnego z umową do wartości towaru zgodnego.
  5. Jeżeli brak zgodności dotyczy tylko niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od umowy w odniesieniu do nich, jak również w odniesieniu do innych towarów nabytych mocą tej samej umowy, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać Towary zgodne z umową;
  6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Właścicielowi Sklepu na jego koszt. Właściciel Sklepu zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  7. Zwrot ceny następuje takim samym sposobem, jakim Konsument dokonał jej zapłaty, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 7. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować w formie pisemnej na adres: al.Korfantego 51/3 40-160 Katowice Polska, poprzez email sklep@podzielsiedesignem.pl .
 8. Właściciel Sklepu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nieudzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 9. Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności Właściciela Sklepu za brak zgodności towaru z umową wynikającej z gwarancji i odwrotnie.
 10. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, w zakresie o którym mowa w ust. 1, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów wskazanych w ust. 1 i fakt ten wyraźnie oraz odrębnie zaakceptował.

§9 Gwarancja

 1. Właściciel Sklepu nie udziela Klientowi we własnym zakresie i na własny rachunek gwarancji na Towary.
 2. Jednak pomimo powyższego, jeżeli na dany Towar jego producent udziela gwarancji, Właściciel Sklepu podejmował będzie czynności pośredniczące w realizacji procesu reklamacyjnego na podstawie tej gwarancji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres email sklep@podzielsiedesignem.pl

§10 Rękojmia

 1. W umowach z Klientem będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Właściciela Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towarów może zostać wyłączona, jeżeli wynika to wprost z treści Umowy Sprzedaży.
 2. Moment przejścia niebezpieczeństwa uszkodzenia lub utraty Towaru, jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, następuje w chwili wydania Towaru firmie kurierskiej realizującej dostawę.
 3. W razie wykrycia uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest w chwili wydania Towaru przez kuriera, sporządzić protokół szkody.
 4. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 3 powoduje po stronie Klienta będącego przedsiębiorcą utratę uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Właściciela Sklepu, lub rękojmi (jeżeli została udzielona), chyba że wykrycie uszkodzenia Towaru nie było możliwe w chwili wydania przesyłki.

§11 Outlet

 1. Właściciel Sklepu umożliwia Klientom zakup Towarów noszących ślady używania lub drobne uszkodzenia, po niższych cenach w ramach Outletu.
 2. Outlet stanowi osobną cześć interfejsu Sklepu Internetowego, do której Klient kierowany jest stosowną zakładką na stronie głównej.
 3. Towary sprzedawane w ramach Outletu są wyraźnie oznaczone oraz zawierają opis występujących wad.
 4. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, oprócz zapoznania się z opisem wad, zobowiązany jest on wyraźnie i odrębnie zaakceptować fakt istnienia odstępstw od wymogów zgodności z umową Towaru kupowanego w ramach Outletu poprzez zaznaczenie pola przy oświadczeniu o akceptacji takiego stanu w chwili podsumowania zamówienia. Wskazane w opisie i zaakceptowane wady Towaru nie stanowią podstaw kierowania roszczeń reklamacyjnych wobec Właściciela Sklepu.
 5. Gdy Klientem jest Konsument, właściciel sklepu odpowiada za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta jedynie w zakresie wad Towaru, o których Konsument nie został poinformowany przed zawarciem umowy i nie dokonał ich akceptacji zgodnie z ust. 4.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Właściciela Sklepu usług;
  2. wprowadzenie przez Właściciela Sklepu nowych Towarów lub usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu;
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi Sklepu Internetowego,
  4. zmiana przepisów prawa w zakresie objętym działalnością Sklepu Internetowego;
  5. zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości wiążących Właściciela Sklepu,
  6. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym z wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
 2. Właściciel Sklepu informuje Klienta o proponowanych zmianach Regulaminu w terminie nie później niż 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. W razie, gdy Klient nie zgadza się na zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, przy czym do Umów sprzedaży zawartych przed wypowiedzeniem Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu sprzed wprowadzanych zmian.
 4. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta a także akty prawa Unii Europejskiej, m. in: Dyrektywa (UE) 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r., Dyrektywa (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r., Dyrektywa (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r., Dyrektywa (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.
 6. Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki:
  1. załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy,
  2. załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia reklamacyjnego,
  3. polityka prywatności

Załącznik 1 – formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat _____________________________________

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego sklepu Podziel Się Designem

Data:

Miejscowość:

FORMULARZ REKLAMACYJN

Nazwa firmy:

Imię i Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Numer dokumentu zakupu:

Data zakupu:

Nazwa i kod produktu:

Opis usterki:

Prosimy o podanie opisu powstania usterki, kiedy i w jakich okolicznościach została odkryta. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o dołączenie do maila zdjęć lub filmu ilustrującego problem.

Oczekiwania reklamującego:

Wymiana rzeczy na wolną od wady …. , Nieodpłatna naprawa …. , Obniżenie ceny o kwotę …………. , Odstąpienie od umowy ….

Informację końcowe:

Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowe wypełnienie formularza i przesłanie na adres sklep@podzielsiedesignem.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od przesłania prawidłowo wypełnionego formularza.

Dalszych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu +48 575 500 527

Uszkodzony towar prosimy dostarczyć lub wysłać pod adres: Magazyn NIUANS STUDIO
ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice Telefon: + 48 575 506 904

Koszyk