Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i Cookies

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Podzielsiedesignem.pl

§1 Definicje

 1. Administrator – Niuans Studio Zboch, Gliński sp. j. z siedzibą w Katowicach, aleja Wojciecha Korfantego 51/3, 40-160 Katowice, KRS: 0000672887, NIP: 6342892861, REGON: 36700313200000, będący właścicielem Sklepu Internetowego.

Dane kontaktowe Administratora: tel. 575 500 527 email. sklep@podzielsiedesignem.pl adres do doręczeń: al. Korfantego 51/3 , 40-160 Katowice, Polska;

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawierająca za jego pośrednictwem umowę sprzedaży z Administratorem – czyli Państwo;
 2. dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr 119, str. 1);
 4. pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisane na urządzeniu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez Serwis;
 5. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem https://www.podzielsiedesignem.pl prowadzony przez Administratora i umożliwiający Użytkownikowi zawieranie umów z Administratorem;

§2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator zbiera i przetwarza Państwa Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego:
  1. zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu,
  2. bieżącego kontaktu z Państwem w związku z zawieranymi umowami sprzedaży,
  3. udzielania Państwu wszelkich informacji, gdy wystąpią Państwo z inicjatywą kontaktu,
  4. informowania Państwa o nowych ofertach oraz promocjach i rabatach (jeśli uprzednio wyrazili Państwo zgodę),
  5. zakładania i obsługi konta użytkownika.
 2. Państwa dane przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Dane Osobowe podane przez Państwo dobrowolnie Administratorowi w wyniku złożenia przez Państwo zapytania dot. oferty handlowej Administratora – przetwarzane przez okres pozostawania przez Państwo z Administratorem kontakcie lub do dnia wycofania przez Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – Dane Osobowe przetwarzane w celu wykonywania umowy lub innego stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Administratorem a Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – przez okres aż do pełnego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony oraz upływu okresu odpowiedzialności Administratora za brak zgodności towaru z umową, jeżeli te uprawnienia przysługując którejkolwiek ze Stron w ramach umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizowania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności działań związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne w przypadku osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownika lub współpracownika takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy, gdy te działania polegają na komunikacji związanej z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy – przez okres aż do pełnego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony oraz upływu okresu odpowiedzialności Administratora za brak zgodności towaru z umową, jeżeli te uprawnienia przysługując którejkolwiek ze Stron w ramach umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony;
  5. art. 6 ust. 1 lit f) RODO – na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania prawnych obowiązków, obrony przed roszczeniami – dane zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a upływie czasu, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 3. Podanie przez Państwo danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, NIP, REGON, jest obowiązkowe w przypadku:
  1. podjęcia przez Państwo lub podmiot, który Państwo reprezentujecie, czynności prowadzonych do zawarcia umowy z Administratorem, w szczególności złożenie zapytania ofertowego lub skierowania pytania dotyczącego konkretnego produktu. Dane te są niezbędne do udzielenia Państwu niezbędnych informacji. Konsekwencją niepodania danych w okolicznościach omawianych w niniejszym punkcie jest brak możliwości po stronie Administratora udzielenia Państwu odpowiedzi na złożone zapytanie;
  2. zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem oraz jej wykonywania. Niepodanie niezbędnych danych wymaganych w formularzu zamówienia uniemożliwia zawarcie z Państwem umowy lub jej wykonanie, w szczególności wysyłkę zakupionych produktów;
  3. wyrażenia chęci założenia przez Państwo konta użytkownika Sklepu Internetowego. Niepodanie danych wskazanych w formularzu czyni niemożliwym utworzenie przez Państwo konta użytkownika;
  4. wyrażenia chęci otrzymywania informacji handlowych w ramach newsletteru. Niepodanie adresu email uniemożliwi przesyłanie Państwu informacji handlowych.
 4. W zakresie niewymienionym w ust. 3 podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Państwa dane osobowe przekazywane będą, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, podmiotom trzecim, w tym przetwarzającym i odrębnym administratorom działającym na zlecenie Administratora lub wspólnie z Administratorem i uczestniczącym w imieniu Administratora lub wspólnie z Administratorem w procesach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, konsultacyjne, prawne, usługi utrzymania infrastruktury IT.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacjach, w których związane to będzie z przetwarzaniem tych danych z wykorzystaniem środków technicznych dostarczanych przez podmioty trzecie, których centra danych zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu wobec Administratora następujące uprawnienia:
 1. mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i usunięcia, a także – w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, również prawo żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych;
 2. mają Państwo prawo do wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. maja Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres do doręczeń Administratora lub adres email.
 4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne, proporcjonalne do możliwego zagrożenia, w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§3 Polityka cookies

 1. Pliki cookies używane są przez Administratora w celu:
  1. zapisywania ustawień dokonanych przez Państwo w Serwisie, w tym preferowanego języka i waluty,
  2. automatycznego logowania Państwa do Serwisu,
  3. monitorowania aktywności Państwa na stronie Serwisu,
  4. uzyskania informacji o używanej przeglądarce internetowej w celu optymalizacji działania Serwisu na Państwa urządzeniu,
  5. w celu prowadzenia statystyki ruchu sieciowego na stronie Serwisu oraz zebrania informacji niezbędnych do ulepszenia i optymalizacji działania Serwisu,
  6. zbierania informacji niezbędnej do doboru i wyświetlenia reklamy kontekstowej na stronie Serwisu, stronach podmiotów zewnętrznych i stronach reklamodawcy.
 2. Administrator może, w wypadku zaistnienia takiej konieczności, udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym z Administratorem oraz osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Administratora, w szczególności: instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, dostawcom usług technologicznych, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcom usług związanych z obsługą klienta, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.
 3. Przetwarzanie plików cookies odbywa się wyłącznie za uprzednią Państwa zgodą. Zgoda ta jest odwołalna w każdej chwili.
 4. Mają Państwo prawo ograniczyć lub zablokować przetwarzanie plików cookies poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej.
 5. Administrator może zmienić treść polityki prywatności oraz cookies na zasadach określonych w Regulaminie dla procedury jego zmiany. Postanowienia Regulaminu dotyczące zmiany jego treści mają zastosowanie odpowiednio do Polityki prywatności i cookies.
Koszyk